autoskola19.cz O auto?kole | Auto?kola 19

autoskola19.cz
Title: O auto?kole | Auto?kola 19
Keywords:
Description: Dobry den, vítám Vás v mé rodinné auto?kole! Ve stru?nosti se p?edstavím: Ji?ina Merglová /?éfová neboli malá Jen?íková/ - jsem dcera zakladatele auto?koly Bohumíra Jen?íka, ktery si otev?el v Berouně soukromou auto?kolu po revoluci. M?j děde?ek Jaroslav Jen?ík v?ak u? v roce 1947 vyu?oval první z...
autoskola19.cz is ranked 0 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $0. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. autoskola19.cz has 43% seo score.

autoskola19.cz Information

Website / Domain: autoskola19.cz
Website IP Address: 130.193.9.10
Domain DNS Server: ns2.hosting90.cz,ns1.hosting90.cz,ns3.hosting90.net

autoskola19.cz Rank

Alexa Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

autoskola19.cz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

autoskola19.cz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Mon, 01 Aug 2016 17:47:22 GMT
Server nginx

autoskola19.cz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

autoskola19.cz Traffic Sources Chart

autoskola19.cz Similar Website

Domain Site Title

autoskola19.cz Alexa Rank History Chart

autoskola19.cz aleax

autoskola19.cz Html To Plain Text

O auto?kole | Auto?kola 19 × D?le?ité informace Vá?ení zájemci o ?idi?ské oprávnění, věnujte, prosím, ?as a pozornost těmto informacím, které radikálně ovlivňují proces získání ?idi?ského oprávnění. Info pro v?echny skupiny: vytah ze zákona 247/00 Sb. ve znění pozděj?ích úprav, poslední úprava je platná od 20.2.2016. Testy Je-li ?adatel o ?idi?ské oprávnění u této zkou?ky hodnocen stupněm ?neprospěl“, nesmí pokra?ovat v dal?ích zkou?kách do doby, kdy bude p?i opakované zkou?ce hodnocen stupněm ?prospěl“. /komentá? J.M. – pokud testy neprojdete, nem??e zkou?ka pokra?ovat dál jízdou/ §30 (1) Vyuku a vycvik ?adatele o ?idi?ské oprávnění ukon?í provozovatel auto?koly za p?edpokladu, ?e ?adatel o ?idi?ské oprávnění absolvoval minimální po?et hodin vyuky a vycviku stanoveny u?ební osnovou pro p?íslu?nou skupinu vozidel, pop?ípadě vy??í po?et hodin dohodnutych mezi ?adatelem o ?idi?ské oprávnění a provozovatelem auto?koly. V § 30 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova a má pot?ebné znalosti a dovednosti po?adované pro zkou?ku z odborné zp?sobilosti k ?ízení motorovych vozidel“. /komentá? J.M. toto rozhoduje instruktor auto?koly/ V § 30 se na konci odstavce 1 doplňuje věta ?Pokud ?adatel trvá na ukon?ení vyuky a vycviku a na p?ihlá?ení ke zkou?ce, a?koli pot?ebné znalosti a dovednosti podle p?edchozí věty nemá, ukon?í provozovatel auto?koly vyuku a vycvik na základě jeho písemné ?ádosti; jde-li o osobu mlad?í 18 let, ukon?í vyuku a vycvik pouze s písemnym souhlasem zák. zástupce. /komentá? J.M. . Zákon bohu?el nezkoumá, pro? ?adatel pot?ebné znalosti nemá – kup?. liknavou prací instruktora se ?ákem, nebo nedodr?ením obsahu vycviku a dokonce nedodr?ením rozsahu p?edepsanych hodin vycviku. Tak jsme se do?kali uzákonění mafiánskych praktik auto?kol s nízkymi cenami, te? se dozvíte, ?e vám v auto?kole zkou?ky je?tě nedoporu?ují a abyste si doplatili jízdy navíc, dokud se vá? vykon nebude instruktorovi zdát dost dobry. To, ?e jste p?vodně zaplatili nízkou cenu, hravě do?ene auto?kola jízdami navíc. A samoz?ejmě zku?ební komisa? se dozví od instruktora, ?e on za nic nem??e a ?e vy jste ne?ikovní a nic neumíte a p?es doporu?ení jdete ke zkou?ce./ Info pro v?echny sk A Pr?běh vycviku Pro skupinu AM, A1, A2 nebo A prováděném v provozu na pozemních komunikacích lze jako vycvikové vozidlo pou?ít motocykl, ktery není vybaven dvojím ?ízením ani dvojím za?ízením umo?ňujícím ovládání spojky a provozní brzdy. V takovém p?ípadě musí byt ?adatel o získání ?idi?ského oprávnění doprovázen u?itelem vycviku na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném osobním automobilu a komunikace mezi u?itelem a ?adatelem musí byt zaji?těna pomocí elektronického za?ízení umo?ňujícího komunikaci u?itele s ?ákem.. /komentá? J.M. – prosím, domyslete vlastní odpovědnost za ?kodu spáchanou ?ákem v souvislosti s novym ob?anskym zákoníkem, na motocyklu ovládáném pouze ?ákem m??e dojít k po?kození motorky ?ákem a k dal?ím ?kodám/ Zkou?ka P?ed zahájením jízdy u skupiny vozidel AM, A1, A2 a A prově?it stav pneumatik, brzd, ?ízení, vněj?ího osvětlení vozidla, směrovych světel, spína?e vystra?nych světel, je-li k dispozici, vystra?ného zvukového za?ízení, p?evodu hnací síly, nap?íklad sekundárního ?etězu, hnacího ?emenu nebo h?ídele, hladiny oleje v motoru a hladiny brzdové kapaliny, upravit si ochrannou vystroj, v?etně rukavic, bot a oble?ení, ?ádně upevnit na hlavě ochrannou p?ilbu a provést následující zvlá?tní jízdní úkony vyobrazené v p?íloze ?. 7 k této vyhlá?ce, kterymi ?adatel prokazuje dostate?nou p?ipravenost a schopnost samostatného ovládání motocyklu bez p?ítomnosti druhé osoby na sedadle spolujezdce: sejmout motocykl ze st?edového stojanu, vést jej bez pou?ití motoru vp?ed a vzad se zato?ením doleva a doprava, se zaparkováním do omezeného prostoru a postavit motocykl na st?edovy stojan; v p?ípadě, ?e je motocykl vyroben pouze s podpěrnym stojanem, pou?ije se podpěrny stojan, provést jízdu p?i nízké rychlosti zahrnující následování zku?ebního komisa?e rychlostí ch?ze v p?ímém směru, bezpe?né oto?ení o 180o projetím zatá?ky tvaru "U", slalom, jízdu po dráze ve tvaru "8", opakované rozjetí s jednou nohou na stupa?ce p?esunutím druhé nohy na stupa?ku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udr?ení stability motocyklu, provést jízdu ve vy??ích rychlostech zahrnující slalom v rychlosti nejméně 40 km.h-1 a vyhybání se p?eká?ce p?i rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM p?i rychlosti 45 km.h-1), provést brzdění na p?esnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h-1, nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h-1 (u skupiny vozidel AM z rychlosti 45 km.h-1). U zkou?ky k získání ?idi?ského oprávnění pro skupinu AM, A1, A2 nebo A jede ?adatel sám na vycvikovém motocyklu, ktery nemusí byt vybaven dvojím ?ízením ani dvojím za?ízením umo?ňujícím ovládání spojky a provozní brzdy, a zku?ební komisa? jede za ?adatelem na doprovodném motocyklu nebo v doprovodném automobilu ?ízeném u?itelem vycviku. Pokyny dává ?adateli zku?ební komisa? pomocí elektronického za?ízení umo?ňujícího komunikaci s ?ákem; p?i jízdě v doprovodném automobilu m??e dávat pokyny prost?ednictvím u?itele vycviku. /komentá? J.M. – tato zkou?ka mění radikálně celkovou cenu získání ?o v?ech sk. A./ Zav?ít Auto?kola 19 - menu O auto?kole Jak se p?ihlásit? Kontaktní formulá? BONUSOVY PROGRAM Auto?kola Beroun Auto?kola Hostivice Auto?kola Rudná Auto?kola ?erno?ice Auto?kola Jílové Auto?kola Kladno Podmínky záv. zkou?ek P?ezkou?ení Ke sta?ení Vozovy park Fotogalerie Kontakt O auto?kole Dobry den, vítám Vás v mé rodinné auto?kole! Ve stru?nosti se p?edstavím: Ji?ina Merglová /?éfová neboli malá Jen?íková/ - jsem dcera zakladatele auto?koly Bohumíra Jen?íka, ktery si otev?el v Berouně soukromou auto?kolu po revoluci. M?j děde?ek Jaroslav Jen?ík v?ak u? v roce 1947 vyu?oval první zájemce o v?d?í list. Já pokra?uji v rodinné tradici od roku 2003 v Berouně spole?ně s man?elem Ivanem Merglem /?éfík neboli vlasá?/ a od roku 2006 jsem za?ala zaji??ovat vyuku a vycvik té? na Praze Západ a v roce 2008 v Kladně. Auto?kolu provozuji v Berouně, Praze-Západ a Kladně. Jsme rodinná auto?kola, d?raz klademe na podrobnou vyuku v u?ebnách, vycvik v ?ízení provádíme dle zák. 247/00 Sb. Chceme Vám zajistit pohodu a bezstresovy pr?běh kurzu auto?koly . Kvalita nad kvantitou P?edstavuji vám nové heslo mojí auto?koly. Rozhodla jsem se pro cestu kvality a tradice. Měsí?ně p?ijímám nejvíce 5-6 ?ák? nebo ?a?ek sk . B. V tomto po?tu ?ák? jsem schopná vám garantovat 2 jízdy tydně, vyuku teorie na u?ebně, závěre?né zkou?ky navazující na ukon?ení vycviku, v?e v pohodě a s dobrou náladou. Auto?kola pro ?eny má základ v jiném p?ístup k vycviku, nejsme stejné jako mu?i. Instrukto?i tento p?ístup dodr?ují. Instruktorem skupin A je m?j mu?, Ivan Mergl, hlavním povoláním sestra záchraná? - ?idi? sanity. Rovně? pro sk. A platí omezení na 5 ?ák? měsí?ně. Nabízíme ke ka?dému ?á?kovi a ?a?ce individuální p?ístup v probíhajícím vycviku. Mám ráda souvislosti, p?i ?ízení vozidla se zesiluje projev nerovnováhy ve va?em ?ivotě. Velmi snadno poznáme, kdo t?eba prochází rozvodem, kdo má dyslexii, dyspraxii, kdo nechce ve svém ?ivotě postoupit dál ve smyslu osamostatnění se, proto?e ?ízení vozidla je absolutní projev samostatnosti, a tyto nerovnová?né stavy s vámi prodiskutujeme. P?i ?ízení vozidla vyplouvají na povrch va?e strachy, va?e obavy, ale i pocit, ?e si vě?íte a máte radost z novych dovedností. Je zvlá?tní, ?e se málokdy pochválíme za své schopnosti, ale nespokojenost s ?ímkoliv projevujeme neustále. P?í ?ízení automobilu p?edev?ím poznáváte sami sebe, poznáváte se v reakcích na nové podněty, které jinak neza?ijete. Zrovna tak se u?í i instruktor od Vás. Doporu?uji ke ?tení knihu autorky Zdeny Jordánové Já ?ídím. Na Praze Západ provozuji vyuku a vycvik auto?koly v Hostivici, Rudné a ?erno?icích. Vychovala jsem zde spole?ně s kolegy ji? p?es 500 novych ?idi?? a ?idi?ek. Vyhody pro Vás, vyuka probíhá na u?ebnách Prahy západ,v ceně kurzu máte u?ebnici. Omezíte dojí?dění, proto?e po domluvě Vás m??eme vyzvednout dle p?ání. Rádi Vás p?ivítáme v na?í rodinné auto?kole! Na setkání s Vámi se tě?í Ivan a Ji?ina Merglovi, a na?i instrukto?i. ? Auto?kola Jen?ík | V?echna práva vyhrazena

autoskola19.cz Whois

Domain Name: AUTOSKOLA19.CZ